Rytmus se řadí mezi základní složky hudby a je tvořen střídáním dlouhých a krátkých tónů, ale i pomlk, jdoucích po sobě. Rytmus je důležitý nejen v hudbě, ale například v tanci či mluveném slově, a to především při recitaci básní. S rytmem se však můžeme setkat i v běžném životě, kdy například naše srdce bije v určitém rytmu nebo při chůzi, během které pravidelně střídáme pravou a levou nohu.

Rytmus se skládá ze dvou dalších složek, mezi které patří tempo a metrum. Metrum představuje střídání přízvučných a nepřízvučných dob v taktu. Naopak tempo udává, jakou rychlostí se bude daná činnost provádět. Důležitou vlastností nebo lépe schopností, kterou by měl disponovat každý hudebník, je právě smysl pro rytmus. Ten je však možné trénovat, a to například i za pomoci metronomu.